About us

The Eastern-Europ & Central-Asia Table (Oost-Europa & Centraal-Azie Tafel).

The Eastern-Europe & Central Asia Table is an informal gathering place for everyone interested in the countries of the former Sovjet Union, exempt Russia. For Russia there exists a separate table, the well known Russia Table with its own websit: www.ruslandtafel.nl 

The Eastern-Europe & Central Asia Table table is directed to trade, industry, the port, and the world of finance, but also at culture, science, and sports. Meetings aim at exchanging experiences and ‘best practices’ in business dealings with Russia. Three to four times a year an informal meeting is held accompanied by a lecture , and followed by dinner, which is optional. Traditionally, every 13th of January, Old Slavonic New Year is celebrated with a festive meeting.

The table commission consists of volunteers, who have dedicated themselves to offering programmes of high interest. Any idea or suggestion is always welcome.

The volunteers active with the so called ''association countries'' are born in one of these countries or in The Neterlands.

The Eastern-Europe & Central Asia Table does not aim to make a profit, but we charge five to ten euros a head to cover annual costs such as maintaining the website,and the registration fee for the chamber of commerce. Whenever the account shows a credit balance at the end of the year, the surplus will be used for a cultural event at a Eastern-Europe & Central Asia Table gathering.

The events of the Eastern-Europe & Central-Asia Table take place in the beautiful building of the Royal Industrieele Groote Club at the Dam 27 in Amsterdam, see: www.igc.nl 

Once a year a cultural event is organized together with the IGC Culture Table. At 13 January each year the Old New Year is celebrated, according to the old Julian Calendar. The celebration takes place in the Royal Industrieele Groote Club. For more details: see agenda.

Due to the developments in Ukraine and the Crimea it is important for all parties to continue the dialog between Russia, Ukraine and other former Soviet countries with the European Union. The main objective of the Eastern-Europe & Central Asia Table is to inform people nuancated, not only from the EU perspective and not only with ''the concept of Russia as agressor''.

To bring Dutch people in contact with Eastern European and Central Asia artists and culture and business, the commiteee of the Eastern-Europe & Central-Asia Table organizes yearly a business & cultural trip to one of the Eastern-Europe & Central-Azia countries. The last five years trips have been made to: Georgia (2014), Kazakhstan (2015), Uzbekistan (2016), Armenia (2017) and Azerbaijan (2018). For the coming years Ukraine, the Baltic States and Moldova are on the programme.

The Stichting holds a bankaccount at the Rabobank Amsterdam NL35RABO03041.87.836. The Stichting is registrated at the Amsterdam Chamber of Commerce under the number:  63399504.

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Oosteuropa-Centraalazie-tafel-1401629623429642/

The Royal Industrieele Groote Club Commission Eastern-Europe & Central Asia Table has a: Vacancy for boardmembership.

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

De Stichting Oost-Eruopa & Centraal-Azie Tafel heeft geen ANBI status, gewoonweg omdat deze niet is aangevraagd. De Stichting streeft echter wel ANBI doelen na, welke hierna worden uiteengezet:

Het algemeen nut:

Gezien de recente ontwikkelingen in Oekraïne en de Krim, is het voor de beide tafels meer dan ooit van groot belang de dialoog tussen de landen, die vroeger deel uitmaakten van de Sovjetunie, gaande te houden. Belangrijk doel van de Oost-Europa & Centraal Azie tafel is daarbij nuance aan te brengen in de eenzijdige en vaak behoorlijk gedateerde beeldvorming van landen van de voormalige Sovjetunie, alsof er in die bijna kwart eeuw niets is gebeurd. Het in contact brengen van Nederlanders met kunst-,en cultuur uit de landen van de voormalige Sovjetunie alsook met sprekers die de zaken vanuit een ander oogpunt belichten, is een algemeen nut beogend doel. 

Tevens is een algemeen nut beogend doel dat de Oost-Europa & Centraal-Azie tafel musici en kunstenaars, afkomstig uit de landen van de voormalige Sovjetunie en woonachtig in Nederland, de kans geeft om op te treden en zo culturen dichter bij elkaar te brengen en Nederlanders in contact te brengen met andere culturen.

De fondsen:

De fondsen voor de culturele activiteiten van de tafel worden beheerd door de Stichting en haar bestuur. De Stichting heeft een rekening bij de Rabobank Amsterdam. Elke gift is van harte welkom en zal worden aangewend om artiesten uit de voormalige Sovjetunie de mogelijkheid te bieden om op te treden tijdens een van de avonden, georganiseerd door de Oost-Europa & Centraal-Azie tafel.

De Oost-Europa & Centraal Azie tafel ontvangt geen subsidie. Ook hebben zij tot op heden geen giften ontvangen. Zij bekostigen de evenementen met sponsorbijdragen en het vragen van toegang, dit alles zonder winstoogmerk, puur kostendekkend.

Jaarlijks legt de stichting rekening en verantwoording af. Stichting Oost-Europa & Centraal-Azie Tafel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer: 63399504

Het beloningsbeleid:

Nu de Stichting geen winstoogmerk heeft, kostendekkend werkt en er geen middelen zijn om het bestuur te belonen, wordt het bestuur niet beloond. 

Het Beleidsplan:

De Stichting organiseert ca. tweemaal per jaar een groot cultureel evenement: te weten het Oud Nieuwjaar op 13 januari (volgens de Juliaanse Kalender) en een zomerevenement, plus daarbij ca. zes lezingen over een actueel onderwerp, gerelateerd aan een land van de voormalige Sovjetunie, waaronder Oekraine, Moldavie, Belarus, Georgie, Armenie, Kazachstan, Oezbekistan en Azerbeidzjan. De lezingen worden, wederom op vrijwillige basis georganiseerd op de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam. Meer informatie over de evementen treft u elders op de website aan.

Het beleidsplan voor de komende jaren is de ingeslagen weg voortzetten, maar ook trachten te professionaliseren. Op dit moment werkt de stichting kostendekkend bij het organiseren van een evenement. Er wordt geen winst gemaakt. Er is ook geen winstoogmerkt. Dit betekent echter ook dat alle vrijwilligers op 100 % vrijwillige basis werken. Dit werkt zolang de vrijwilliger er zin in heeft.

Het doel is om meer gestructureerde fondsen te werven, zodat er ook middelen komen om meer aan publiciteit te doen, om de nuance kunnen laten horen in deze zware tijden waarin wij worden overspoeld met nieuws vanuit Westers standpunt, een gediversifiseerder artiestenbestand op te bouwen, zodat er desgewenst meer dan een paar honderd euro aan een artiest kan worden uitgegeven, of dat een artiest uit het buitenland kan overkomen. Ook is het belangrijk voor het voortbestaan van de stichting dat vrijwilligers een onkostenvergoeding krijgen. Thans zijn de middelen daartoe niet toereikend. Feitelijk is een bestuurder van de Oost-Europa & Centraal-Azie tafel ook enigszins filantropisch bezig, met als goede doel voor ogen: de landen van Oost-Europa & Centraal-Azie meer bekendheid te geven in Nederland, en de nuance aan te brengen in het debat over Rusland en diens houding ten opzichte van de voormalige Sovjet landen. 

Het stichtingsbestuur wordt voorgezeten door: 

Mw. mr. drs. Heleen over de Linden (voorzitter en penningmeester)

Commissieleden: mw. N. Didier-Konstantinova (tevens reiscommissie)

VACATURE: er is een vacature om als vrijwilliger toe te treden tot het bestuur.

Adresgegevens secretariaat:

Stichting Oost-Europa & Centraal-Azie Tafel
Utrechtsedwarsstraat 138-HL
1017 WK  AMSTERDAM

Tel. 06-21280276

e-mail: info@oeca.nl

Sponsors